www.jmeni-manzelu.czSpolečné jmění manželů

Potřebujete právní radu?
kontaktujte nás

Opište kód z obrázku

Společné jmění manželů

Společné jmění manželů je zvláštní právní úpravou spoluvlastnických vztahů manželů. Do právního řádu bylo zavedeno s účinností od 1. 8. 1998 a nahradilo předchozí právní úpravu bezpodílového spoluvlastnictví manželů.

Rozsah společného jmění manželů

Co tvoří předmět společného jmění manželů, upravuje § 143 občanského zákoníku.
Společné jmění manželů tvoří:

  • majetek nabytý některým z manželů nebo jimi oběma společně za trvání manželství, s výjimkou majetku získaného dědictvím nebo darem, majetku nabytého jedním z manželů za majetek náležející do výlučného vlastnictví tohoto manžela, jakož i věcí, které podle své povahy slouží osobní potřebě jen jednoho z manželů, a věcí vydaných v rámci předpisů o restituci majetku jednoho z manželů, který měl vydanou věc ve vlastnictví před uzavřením manželství a nebo jemuž byla věc vydána jako právnímu nástupci původního vlastníka
  • závazky, které některému z manželů nebo oběma manželům společně vznikly za trvání manželství, s výjimkou závazků týkajících se majetku, který náleží výhradně jednomu z nich, a závazků, jejichž rozsah představuje míru přiměřenou majetkovým poměrům manželů, které převzal jeden z nich bez souhlasu druhého

Není-li prokázán opak, má se za to, že majetek nabytý a závazky vzniklé za trvání manželství tvoří společné jmění manželů.
Závazky ve společném jmění manželů mají povahu závazků solidárních, tzn., že z těchto vztahů jsou zavázáni oba manželé společně a nerozdílně.